Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Συστήματα έως 500 kWp

Για συστήματα που εγκαθίστανται σε γήπεδα (οικόπεδα και αγροτεμάχια), δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα έως 500 kWp εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Για τα συστήματα αυτά, απαιτείται ειδική περιβαλλοντική εξαίρεση (“βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ”) από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, δίνεται σε 20 μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Για όσα συστήματα εγκαθίστανται σε γήπεδα, απαιτείται ΕΠΟ εφόσον εγκαθίστανται σε περιοχές Natura, παράκτιες ζώνες (100μ από οριογραμμή αιγιαλού) και σε γήπεδα που γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη από εκατόν πενήντα (150) μέτρα, με άλλο γήπεδο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού και η συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα 500 kWp.

www.iTechEnergy.gr

Έργα 2011, Φωτοβολταϊκά πάρκα στα Φάρσαλα Ν.Λαρίσης.

www.iTechEnergy.gr

Έργα 2011. ''Φωτοβολταϊκό πάρκο'' (Ρυάκιο Ν.Κοζάνης)

www.iTechEnergy.gr

Φωτοβολταϊκά Πάρκα