Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας

  • από

1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο


Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio

Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio

νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως για παράδειγμα υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών)

Για μονοκατοικία, η διαφορά (m2) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2. Η επιφάνεια κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου πρέπει να ταυτίζεται με την επιφάνεια κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9.

Για διαμέρισμα, η διαφορά (m2) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2.

Εάν, τόσο για μεμονωμένο διαμέρισμα όσο και για μονοκατοικία, δηλωθεί ότι η θερμαινόμενη επιφάνεια (ωφέλιμη επιφάνεια βάσει ΠΕΑ) δεν συμφωνεί με την επιφάνεια κύριας χρήσης που δηλώνεται στο Ε9 (η οποία ωστόσο έχει δηλωθεί ορθά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), τότε πριν την Υπαγωγή στο πρόγραμμα θα προηγηθεί σχετικός έλεγχος από τον Δικαιούχο του προγράμματος ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια ή/και άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους. 

Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη του ανωτέρω εδαφίου και των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής, σχετική διασταύρωση ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια ή/και άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους, τόσο στην περίπτωση της μονοκατοικίας, όσο και του διαμερίσματος, γίνεται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών που προηγείται της τελικής εκταμίευσης.

2. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η
ταυτοποίηση του ακινήτου.

3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ), συνοδευόμενο από Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ) υπογεγραμμένο από τον αιτούντα και τον ενεργειακό επιθεωρητή, όπου συμπεριλαμβάνει τον συνδυασμό παρεμβάσεων της πρώτης (1ης) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης/αυτονόμησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ.

Εφόσον προβλέπεται η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος, τότε στο Α’ ΠΕΑ πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά δύο (2) προτάσεις, εκ των οποίων η 1η πρόταση (1οσενάριο) θα περιλαμβάνει το Φωτοβολταϊκό σύστημα και τους υπολογισμούς του, ενώ η 2η πρόταση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ίδια με την 1η, εξαιρώντας όμως το Φωτοβολταϊκό σύστημα και τους υπολογισμούς του.

Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος, είναι επιλέξιμη ως παρέμβαση, μόνον
εάν με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) η κατοικία κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης από Η έως και Δ) ή Α (για κτήρια αρχικής κατάταξης Γ).

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

5. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή
επικαρπίας επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά
την 31.12.2019, υποβάλλονται επιπρόσθετα:

α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας

β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το
πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου
Κτηματολογικού Γραφείου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα ΙΧ), όπου
δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο
είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του
προσώπου αυτού.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση /τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να υποβληθεί αίτηση στο πρόγραμμα.

6. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2019 δεν προκύπτει η χρήση κύριας κατοικίας (κενό
διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία), δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης
κατοικίας να χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία ενός εκ των δύο
προηγούμενων φορολογικών ετών και ο έλεγχος θα γίνεται βάσει των στοιχείων
που τηρούνται από τη φορολογική αρχή.

7. Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η για ένταξη στο Πρόγραμμα ή/και ο/η
σύζυγος αυτού/ής είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται
επιπρόσθετα:

α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το
οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια
φορολογική αρχή της Κατοικίας του,

β) Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019, που έχει υποβληθεί στη
χώρα Φορολογικής Κατοικίας.

Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.

8. Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται/διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση,
προσκομίζεται από το δυνητικά Ωφελούμενο (πλήρη κύριο/ επικαρπωτή) δήλωση
συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει,
σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ.

9. Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής
δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνη με το
σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη
διαπίστωση από τον Δικαιούχο ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος.

10 .  Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άτομο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα,
τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που εκπροσωπεί το δυνητικά
Ωφελούμενο τηρούνται στο φάκελο έργου του Ωφελούμενου (δεν υποβάλλονται με
την αίτηση).

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης η υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών
περιορίζεται μόνο στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ). Με την
επιφύλαξη των ειδικών περιπτώσεων της ενότητας 5.3, η υποβολή των υπόλοιπων
απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών θα γίνει μετά την υποβολή της αίτησης
(δέσμευση επιχορήγησης και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου) εντός χρονικής προθεσμίας
που τίθεται για τον σκοπό αυτό και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση
της αίτησης προς Υπαγωγή.

Αφήστε μια απάντηση